Regulamin usługi Czat z Położną świadczonej drogą elektroniczną

 1. Postanowienia ogólne
  1. Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:
   1. Ekspert Medyczny – lekarz lub położna, dokonująca konsultacji, prowadząca Usługę Czat z Położną oraz wykonująca inne czynności w serwisie związane ze świadczeniem Usług w imieniu Usługodawcy;
   2. Polityka Prywatności – dokument zamieszczony na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem https://pregnabit.com/regulamin-uslugi/ określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę oraz prawa przysługujące podmiotowi danych;
   3. Regulamin – niniejszy regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępniony na stronie internetowej https://pregnabit.com/regulaminy-i-umowy/ w formie pliku pdf, co umożliwia jego pobranie, utrwalenie w pamięci komputera i na innych nośnikach elektronicznych oraz wydrukowanie;
   4. Serwis – strona internetowa https://pregnabit.com stanowiąca element systemu teleinformatycznego Usługodawcy na której świadczona jest Usługa Czat z Położną ;
   5. Usługa Czat z Położną – usługa polegająca na komunikacji w postaci komunikatów tekstowych na portalu, w której biorą udział Użytkownik oraz Ekspert Medyczny, realizowana w celu wymiany informacji i formułowania pytań związanych z przebiegiem ciąży;
   6. Usługodawca – Medyczne Centrum Telemonitoringu sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-428, Polska przy Krakowskiej 141-155, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000624315, NIP: 8992792740, REGON: 364761470, świadczący Usługi na podstawie Regulaminu, będący zarejestrowanym Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą o numerze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 000000189393;
   7. Użytkownik – osoba korzystająca z Usługi Czat z Położną znajdującej się na Serwisie.
  2. Regulamin został przygotowany z uwzględnieniem przede wszystkim następujących aktów prawnych:
   1. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219);
   2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – (dalej: „RODO“);
   3. kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.); ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.);
  3. Akceptując Regulamin Użytkownik uwzględnia okoliczność, że Usługa Czat z Położną świadczona jest na odległość, czyli drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Jeśli Użytkownik ma wątpliwości, co do swojego stanu zdrowia lub jego samopoczucie pogarsza się, Użytkownik w każdym przypadku powinien niezwłocznie zgłosić się bezpośrednio do najbliższego szpitala lub skonsultować się z lekarzem.
  5. Usługi Czat z Położną nie zastępują badań wykonywanych bezpośrednio przez personel medyczny w placówkach służby zdrowia, w tym w szczególności badań kontrolnych lub specjalistycznych, a także konsultacji lekarskich.
  6. Usługa Czat z Położną służy jedynie do wymiany informacji pomiędzy Użytkownikiem a Ekspertem Medycznym. Usługa Czat z Położną nie może służyć za źródło diagnozy bądź pewnej informacji na temat stanu zdrowia Użytkownika.
  7. W przypadku gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia lub samopoczucia, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 lub zgłosić się bezpośrednio do najbliższego szpitala w celu uzyskania pomocy.
  8. Korzystanie z Usługi Czat z Położną nie może opóźniać lub zastępować wykonania działań wskazanych w pkt 4 – 7 powyżej.
  9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Czat z Położną , a także przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot.
  10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia prawa powszechnie obowiązującego.

 

 1. Warunki świadczenia Usługi Live Chat
  1. Usługa Czat z Położną jest dostępna dla wszystkich odwiedzających Serwis.
  2. Warunkiem korzystania z Usługi Czat z Położną jest akceptacja przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
  3. W celu skorzystania z Usługi Czat z Położną nie jest wymagane założenie konta w Serwisie.
  4. Usługa Czat z Położną świadczona jest bezpłatnie.
  5. Usługa Czat z Położną polega na możliwości wysłania przez Użytkownika do Eksperta Medycznego, zapytania który na podstawie przesłanych przez Użytkownika informacji i według swej najlepszej wiedzy wyraża swoją opinię na temat przedstawionego zagadnienia.
  6. Zapytania mogą być kierowane jedynie odnośnie zagadnień dotyczących przebiegu ciąży oraz opieki okołoporodowej.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wyrażane przez Ekspertów Medycznych w ramach świadczenia Usługi Czat z Położną .
  8. W przypadku uzyskania podczas komunikacji z Użytkownikiem wiarygodnej informacji, że wymaga on udzielenia natychmiastowej pomocy, Ekspert Medyczny powinien udzielić Użytkownikowi pomocy dostępnymi środkami i z uwzględnieniem okoliczności, że świadczenia udzielane są drogą elektroniczną. Jeżeli Użytkownik nie wyraził sprzeciwu i ustalony został adres, pod którym Użytkownik aktualnie przebywa, Ekspert Medyczny może skontaktować się z numerem alarmowym 112 i wezwać pogotowie, chyba że okoliczności wskazują, że wezwanie pogotowia nie jest konieczne.
  9. Ekspert Medyczny nie jest zobowiązany do wezwania karetki pogotowia, w szczególności jeśli treść zapytania nie wskazuje na nieprawidłowości.
  10. Komunikacja w Usłudze Czat z Położną odbywa się w języku polskim.
  11. Ekspert Medyczny może w uzasadnionych przypadkach odmówić wyrażenia opinii. Konsultacja może zostać przerwana po udzieleniu ostrzeżenia przez Eksperta Medycznego w przypadku:
   1. Zadawania pytań niezwiązanych z tematyką Czat z Położną ,
   2. Niestosowania się przez zadającego pytanie do zasad poprawnej polszczyzny, w tym używania słów uznawanych powszechnie za obraźliwe.
  12. Odpowiedzi na pytania w Usłudze Czat z Położną udzielane są w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili przesłania zapytania. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Usługodawcy.
  13. Usługa Czat z Położną dostępna jest codziennie w godz. 16:00-18:00. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usługi Czat z Położną , w szczególności gdy niezbędne jest przeprowadzenie prac technicznych lub konserwacyjnych. Usługodawca poinformuje o utrudnieniach w świadczeniu Czat z Położną , chyba że utrudnienia wynikają z okoliczności, których nie mógł przewidzieć.
  14. Użytkownik ma możliwość kontaktu z Usługodawcą telefonicznie pod wskazanym numerem Infolinii w godzinach pracy Usługodawcy (w dni robocze od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00) lub innym numerem do kontaktu, wskazanym przez Usługodawcę, lub adresem e-mail: office@telemedic24.pl.
  15. W związku ze świadczeniem Usług Czat z Położną Użytkownik może zostać poproszony o podanie wszystkich lub niektórych danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), datę urodzenia, numeru telefonu komórkowego, adres aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), informacje o przebiegu ciąży lub uprzednio przebytych ciążach lub zabiegach.

 

 1. Wymogi techniczne
  1. Korzystanie z Usług wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:
   1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet,
   2. w przypadku korzystania z Usługi Czat z Położną za pośrednictwem komputera wymagane są:
    1. system Microsoft Windows lub iOS,
    2. aktualna wersja przeglądarki internetowej,
    3. włączona funkcja obsługi aplikacji wtyczek, włączona obsługa „Cookies”
    4. aktywna i aktualna wtyczka, służąca do obsługi JavaScript,
    5. rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli;
   3. w przypadku korzystania z Usługi Czat z Położną na urządzeniu mobilnym wymagane są:
    1. system Android, iOS bądź Microsoft, zaktualizowane do najnowszych wersji,
    2. aktualna wersja mobilnej przeglądarki internetowej.
  2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych opisanych w Regulaminie, Usługodawca nie odpowiada za jakość świadczonych Usług Czat z Położną lub niewykonanie Usług Czat z Położną
  3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usługi Czat z Położną oraz przesyłu danych, Usługodawca podejmuje środki, w szczególności środki techniczne, adekwatne do zidentyfikowanych zagrożeń.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usług, wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymogów oraz naruszenia zasad, określonych w Regulaminie.

 

 1. Zapytania, uwagi i reklamacje
  1. Użytkownikom przysługuje prawo zgłaszania zapytań i uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem Usługi.
  2. Zapytania, uwagi i reklamacje należy zgłaszać:
   1. przez zakładkę „Kontakt“ znajdującą się w Serwisie,
   2. na adres e-mail: office@telemedic24.pl (w tytule maila wpisując „reklamacja Czat z Położną ”).
  3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, odpowiednio do formy złożenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od zgłoszenia
  4. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:
   1. dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, w tym: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
   2. określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności będących podstawą reklamacji wraz z datą ich zaistnienia,
   3. określenie oczekiwań Użytkownika.

 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności dostępna w Serwisie pod adresem https://pregnabit.com/regulamin-uslugi/

 

 1. Pliki Cookies
  1. Poprzez pliki „cookies” rozumie się dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania z Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać Urządzenie użytkownika. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Serwis może wykorzystywać pliki „cookies”.
  3. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji, a także w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, co umożliwia ulepszanie oferowanych funkcjonalności.
  4. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te można zmodyfikować w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania.
  5. Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
  6. Aby uzyskać więcej wiadomości o zarządzaniu plikami „cookies”, Użytkownik powinien skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce lub odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, na której podane są informacje na temat zarządzania plikami „cookies” w różnych przeglądarkach. Informacje w języku polskim dostępne są na stronie http://www.wszystkoociasteczkach.pl
  7. Ograniczenie funkcji plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Użytkownik ponosi koszty wynikające z korzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do korzystania z Usługi Czat z Położną , wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Użytkownika usługi telekomunikacyjne.
  2. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. prezentowane w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku własnego.
  3. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
   1. okoliczności siły wyższej,
   2. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,
   3. zmiany lub wprowadzenia nowych usług, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.
  4. Zmiany będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej https://pregnabit.com/regulamin-uslugi/ w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu. Użytkownik będzie po zmianie zobowiązany postanowieniami nowego Regulaminu.