Regulamin konkursu

Regulamin „Konkursu walentynkowego”

 1. Zasady ogólne
  • Przystępując do Konkursu Walentynkowego („Konkurs”), osoba uczestnicząca w konkursie („Uczestnik”) oświadcza, że zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
  • Organizatorem Konkursu jest Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-428) przy ulicy Krakowskiej 141-155, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665017 („Organizator”). Konkurs nie jest organizowany, popierany ani prowadzony przez Facebook, Inc. Facebook, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować wyłącznie do Organizatora.
  • Uczestnikami Konkursu mogą zostać jedynie pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne przebywające lub zamieszkałe na terytorium Polski, które:
   • posiadają konto w portalu Facebook;
   • udzieliły odpowiedzi na pytania konkursowe zadane przez Organizatora w wyznaczonym terminie i w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
  • Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem przy realizacji Konkursu, jak również dzieci, małżonkowie oraz krewni ww. osób.
  • Konkurs trwa od godziny 17:00, 7 lutego 2018 roku do godziny 20:00, 14 lutego 2018 roku. – w dniu 13 lutego 2018 roku Organizator podjął decyzję o przedłużeniu konkursu do dnia 19 lutego, do godziny 20:00.
  • Organizator Konkursu monitoruje przebieg Konkursu i jest uprawniony do usunięcia i wykluczenia z Konkursu, Uczestników którzy łamią zapisy Regulaminu.
  • Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje komisja konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą pracownicy Organizatora.
 2. Przebieg i zasady konkursu
  • Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
  • W czasie trwania Konkursu, Organizator będzie publikować na stronie Pregnabit, na Facebooku, pytania konkursowe.
  • W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien udzielić odpowiedzi na zadane pytania w formie komentarzy pod postem.
  • Każdy Uczestnik może podać tylko udzielić tylko jednej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.
 3. Zwycięzcy i Nagrody
  • Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy Konkursu, których odpowiedź na pytanie konkursowe Komisja uzna za najciekawsze. Kryteriami decydującymi o wyborze Zwycięzców będą: (i) oryginalność udzielonej odpowiedzi; (ii) poprawność językowa udzielonej odpowiedzi.
  • Komisja wyłoni 1 zwycięzcę Konkursu. Ogłoszenie Zwycięzcy nastąpi najpóźniej do dnia 20 lutego 2018 roku.
  • Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci jednorazowej, bezpłatnej telekonsultacji z położną („Nagroda”).
  • Nagrody nie podlegają wymianie na inne przedmioty, nie mogą zostać przekazane innym osobom oraz nie mogą zostać wymienione na gotówkę lub żadną inną formę płatności.
 4. Warunki otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę
  • Warunkiem otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody jest odpowiedź zwrotna na wiadomość z informacją o wygranej przesłaną przez Organizatora do Zwycięzcy za pośrednictwem Facebook. Zwycięzca za pośrednictwem zwrotnej korespondencji jest zobowiązany najpóźniej w ciągu 168 godzin (1 tydzień) od otrzymania informacji o zwycięstwie podać niezbędne dane do przekazania Nagrody. Niepodanie przez Zwycięzcę którejkolwiek z informacji niezbędnych do przekazania Nagrody lub odmowa ich podania powoduje utratę przez Zwycięzcę prawa do otrzymania Nagrody. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, który może przekazać ją innemu Uczestnikowi.
  • Organizator Konkursu zrealizuje Nagrodę w ciągu 14 dni roboczych.
 5. Odpowiedzialność Organizatora
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za to, iż Uczestnik lub Zwycięzca wskutek wadliwego działania łączy internetowych, oprogramowania lub sprzętu komputerowego, należących do Uczestnika lub Zwycięzcy, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części obowiązków nałożonych na niego postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  • Organizator nie będzie ponosić żadnych kosztów związanych z udziałem Uczestników w Konkursie. W szczególności, Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Internetu i użytkowaniem Facebook przez Uczestników.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Uczestnikowi Nagrody, z powodu podania przez Uczestnika błędnych danych adresowych lub danych do kontaktu (numer telefonu lub adres).
 6. Reklamacje
  • Wszelkie reklamacje związane z organizacją Konkursu powinny być przesłane za pośrednictwem poczty e-mail na adres: office@telemedic24.pl w terminie 14 dni od dnia zaistnienia podstawy do reklamacji, najpóźniej do dnia 15.03. 2018 roku. Reklamacje zgłoszone w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane i uznawane przez Organizatora Konkursu.
  • Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   • imię i nazwisko Uczestnika,
   • adres do kontaktu
   • wskazanie nieprawidłowości związanych z organizacją Konkursu,
   • żądania Uczestnika oraz ich uzasadnienie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Reklamacji bez rozpoznania w przypadku, gdy nie będzie ona zawierała elementów pozwalających na identyfikację Uczestnika.
  • Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w ciągu 14 dni od jej otrzymania. W tym terminie, Komisja poinformuje Uczestnika o zajętym stanowisku, wskazując uzasadnienie swojej decyzji.
 7. Dane osobowe
  • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzców oraz wydania Nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne jednak odmowa ich podania lub podanie danych nieprawidłowych może utrudnić lub uniemożliwić udział w Konkursie. W przypadku Zwycięzców, odmowa podania danych lub podanie danych nieprawidłowych może spowodować utratę prawa do Nagrody.
 8. Postanowienia końcowe
  • Jakiekolwiek spory związane z Konkursem, w szczególności powstałe na tle stosowania niniejszego Regulaminu, Uczestnik i Organizator będą rozstrzygać w sposób ugodowy, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia w taki sposób, sądem właściwym dla rozpatrzenia sporu będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pozwanego.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.